Vzw Arteveldehogeschool

Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald ruwbouwwerken tot en met water- en winddichtDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Arteveldehogeschool
Postadres :  Hoogpoort 15 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Griet De Poorter
Tel:   +32 92349022
E-mail:   overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen):   www.arteveldehs.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295927

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Arteveldehogeschool vzw
Postadres :  Hoogpoort 15 ,BE -9000   Gent
Contactpersoon:   Griet De Poorter
E-mail:   overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen):   https://www.arteveldehogeschool.be/  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald ruwbouwwerken tot en met water- en winddicht  
Referentienummer:   Arteveldehogeschool-AHS/2018/138 en 138-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald ruwbouwwerken tot en met water- en winddicht (perceel 1 van de renovatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent (Sint-Amandsberg)
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald de ruwbouwwerken tot en met water- en winddicht  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-08-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Geen verdere bewijzen door de inschrijver toe te voegen aan zijn offerte.De erkenningsvereisten worden voldoende geacht.
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
In toepassing van artikel 68, §4 van het KB Plaatsing eist de aanbestedende overheid de volgende bewijsmiddelen:- een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.- de studie- en beroepskwalificaties van zij die met de leiding van de werken worden belast.Artikel 69 van het KB Plaatsing is van toepassing: de aanbestedende overheid kan ervan uitgaan dat een ondernemer niet over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt wanneer hij heeft vastgesteld dat de ondernemer conflicterende belangen heeft die negatief kunnen uitwerken op de uitvoering van de overeenkomst.Artikel 78 van de Wet Overheidsopdrachten is van toepassing: een ondernemer kan, in voorkomend geval en voor een bepaalde opdracht, zich beroepen op de economische en financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten zoals bedoeld in artikel 71, eerste lid, 2° en 3° van de Wet Overheidsopdrachten.Artikel 73 van het KB Plaatsing is van toepassing:§1: overeenkomstig artikel 78 van de Wet Overheidsopdrachten, kan een ondernemer zich eventueel en voor een welbepaalde opdracht beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met betrekking tot de in artikel 67 van het KB Plaatsing bedoelde criteria inzake economische en financiële draagkracht en de in artikelen 68 en 70 van het KB Plaatsing bedoelde criteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Wat betreft de in artikel 68, §4, 6° van het KB Plaatsing bedoelde criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, mogen de ondernemers zich evenwel slechts beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer laatstgenoemde de werken waarvoor die draagkracht vereist is, zal uitvoeren. Wanneer een ondernemer zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende overheid aan dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door overlegging van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.De aanbestedende overheid gaat overeenkomstig de artikelen 73 tot 76 van de Wet Overheidsopdrachten na of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de toepasselijke selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan, onverminderd de mogelijkheid tot corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten. De aanbestedende overheid eist dat de ondernemer een entiteit waartegen gronden tot uitsluiting bestaan als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de Wet Overheidsopdrachten of die niet voldoet aan een toe te passen selectiecriterium, vervangt. De aanbestedende overheid kan bovendien eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 69 van de Wet Overheidsopdrachten aanwezig zijn, vervangt. Het niet ingaan op een verzoek tot vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie.Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.§2: wanneer de inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten als bedoeld in paragraaf 1, vermeldt hij in zijn offerte voor welk deel van de opdracht hij beroep doet op deze draagkracht, alsook welke andere entiteiten hij voorstelt.De in het eerste lid, tweede zin bedoelde vermeldingen laten de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.

Eventuele minimumeisen:
Minimale niveau:
- de inschrijver dient het bewijs te leveren door middel van het hierboven genoemde certificaat voor minimaal 3 werken van gelijke aard en omvang als onderhavige opdracht die gedurende de afgelopen vijf jaar naar behoren zijn uitgevoerd. De attesten (certificaten) vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
- Minimaal niveau:
Projectleider / werfleider: opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur bouw; indien graduaat bouw, minstens tien jaar werkervaring;
Minstens vijf jaar effectieve ervaring als projectleider / werfleider en minstens drie referenties in deze functie van een bouwproject van ongeveer gelijke omvang;
De taak voor werfleider en projectleider mag voor deze opdracht gecombineerd worden.
De inschrijver stelt ook een back-up voor die ook aan deze minimale eisen voldoet.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-20   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-20
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Via e-Tendering. Er vindt geen publieke openingszitting plaats. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
e-Tendering.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten kunnen uiterlijk tot en met maandag, 12 februari 2018, worden opgevraagd bij de aanbestedende overheid. Het opvragen dient te gebeuren via e-mail naar overheidsopdrachten@arteveldehs.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent ,  BE - 9000   Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA