Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

BRUSSEL - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Vervangen van een radiatorDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 , BE - 1060   BRUSSEL
Contactpersoon:   Verreycken Kristof
Tel:   +32 25416159
E-mail:   Kristof.Verreycken@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295967


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BRUSSEL - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Vervangen van een radiator  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44621110
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
BRUSSEL - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Vervangen van een radiator
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-05   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De bezoekdag is niet verplicht.Bezoekdag : op afspraak

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA