Vzw Wzc Sint-jozef Deinze

Uitbreiding WZC Sint-Jozef - fase 3; HVAC en sanitairDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW WZC Sint-Jozef Deinze
Postadres :  Kortrijksesteenweg 61 , BE - 9800   Deinze
E-mail:   fredyvandevelde@telenet.be
Internetadres(sen):   http://www.rvtsintjozef.be/  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  AIKO architecten en ingenieurs cvba
Postadres :  Stationsplein 6 ,BE -9990   Maldegem
Contactpersoon:   Maarten Hyde
Tel:   +32 50408860
Fax:   +32 50408865
E-mail:   mh@aiko.be
Internetadres(sen):   www.aiko.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
uitbreiding WZC Sint-Jozef - fase 3; HVAC en sanitair  
Referentienummer:   AIKO-A632C-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45330000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
uitbreiding WZC Sint-Jozef - fase 3; HVAC en sanitair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding WZC Sint-Jozef - fase 3, lot HVAC en sanitair  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
260   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Erkenning

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D16, D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-19   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA