Aquafin Nv - Directie Asset Management

O0018002 - Brugge, herinrichting dienstgebouwDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Dhr. Bart Van Eygen
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   tania.hendriks@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295911


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
O0018002 - Brugge, herinrichting dienstgebouw  
Referentienummer:   AQFINFRA-O0018002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45252130
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
O0018002 - Brugge, herinrichting dienstgebouw
- Huidige keuken/refter wordt uitgebreid door de scheidingsmuur tussen de bestaande keuken en het naastgelegen bureel te vervangen door een glazen wand met schuifdeuren;
- Huidige sanitair (heren) wordt vervangen door lokaal voor elektriekers;
- Huidige labo wordt vervangen door een kleedkamer en het aangrenzende bureel wordt vervangen door een doucheruimte;
- Sanitair voor chauffeurs voorzien;
- Ventilatiekanalen bestaande uit asbestcement vervangen;
- WC-ruimte (heren) en sanitair dames opknappen;
- Lokaal elektriekers wordt vervangen door labo
voor het dienstgebouw van RWZI Brugge, Pathoekeweg 45, 8000 Brugge.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brugge
II.2.4. Beschrijving
O0018002 - Brugge, herinrichting dienstgebouw   - Huidige keuken/refter wordt uitgebreid door de scheidingsmuur tussen de bestaande keuken en het naastgelegen bureel te vervangen door een glazen wand met schuifdeuren;   - Huidige sanitair (heren) wordt vervangen door lokaal voor elektriekers;   - Huidige labo wordt vervangen door een kleedkamer en het aangrenzende bureel wordt vervangen door een doucheruimte;   - Sanitair voor chauffeurs voorzien;   - Ventilatiekanalen bestaande uit asbestcement vervangen;   - WC-ruimte (heren) en sanitair dames opknappen;   - Lokaal elektriekers wordt vervangen door labo   voor het dienstgebouw van RWZI Brugge, Pathoekeweg 45, 8000 Brugge.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie D, klasse 2.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-16   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-16
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 180 kalenderdagenHet bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via asadmin@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd vanaf dinsdag 16 januari 2018 tot en met donderdag 1 februari 2018, uitsluitend op dinsdagen en donderdagen tussen 9-17u.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA