Car Land Van Halle En Asse Vzw

Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - PERCEEL ELEKTRICITEITDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  CAR Land van Halle en Asse vzw
Postadres :  Garebaan 1 , BE - 1600   Sint-Pieters-Leeuw
Tel:   +32 23601236
E-mail:   pdb.revahalle@skynet.be
Internetadres(sen):   http://www.car-halle-asse.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295896

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  nv De Klerck Engineering
Postadres :  Oud-Strijderslaan 14 ,BE -8200   Brugge
Tel:   +32 50320122
E-mail:   aanbesteding@sdke.be
Internetadres(sen):   www.sdke.be   www.sdke.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - PERCEEL ELEKTRICITEIT  
Referentienummer:   SDKE-7014-030-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - PERCEEL ELEKTRICITEIT
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ziekenhuislaan 100 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - perceel ELEK  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-19   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-19
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   CAR Land van Halle en Asse vzw, Garebaan 1, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA