Car Land Van Halle En Asse Vzw

Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - perceel CVVSDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  CAR Land van Halle en Asse vzw
Postadres :  Garebaan 1 , BE - 1600   Sint-Pieters-Leeuw
Tel:   +32 23601236
E-mail:   pdb.revahalle@skynet.be
Internetadres(sen):   http://www.car-halle-asse.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295898

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  nv De Klerck Engineering
Postadres :  Oud-Strijderslaan 14 ,BE -8200   Brugge
Tel:   +32 50320122
E-mail:   aanbesteding@sdke.be
Internetadres(sen):   www.sdke.be   http://www.sdke.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - perceel CVVS  
Referentienummer:   SDKE-7014-010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Revalidatiecentrum Land van Halle - Nieuwbouw - perceel CVVS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
Revalidatiecentrum Land van Halle - nieuwbouw - perceel CVVS  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver zal een lijst met minimaal 3 vergelijkbare projecten (werken uitgevoerd in de zorgsector, waarvan het bedrag uitgevoerde werken minstens gelijk is of hoger is dan het bedrag van deze offerte), voorlopig opgeleverd binnen de laatste 5 jaar, bij zijn offerte voegen. Deze lijst zal vergezeld zijn van de attesten, afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. De attesten vermelden het bedrag van de uitgevoerde werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd en voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D17, D18


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-19   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-19
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   vzw CAR Land van Halle en Asse, Garebaan 1, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA