Wzc Maria's Rustoord

VZW Maria' s Rustoord Dadizele - Perceel 6: schilderwerkenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  WZC Maria's Rustoord
Postadres :  Beselarestraat 15 , BE - 8890   Dadizele
Contactpersoon:   de heer Gerdy Desmedt
Tel:   +32 56509338
E-mail:   gerdy.desmedt@de-hoeksteen.be
Internetadres(sen):   www.mariasrustoord.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295905

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Boeckx Architects
Postadres :  Torhoutsesteenweg 52 ,BE -8400   Oostende
Contactpersoon:   mevrouw Sylvie Titeca
Tel:   +32 59808804
E-mail:   sylvie.titeca@boeckx.be
Internetadres(sen):   http://www.boeckx.be   http://www.boeckx.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VZW Maria' s Rustoord Dadizele - Perceel 6: schilderwerken  
Referentienummer:   WZC Maria's Rustoord-0314_UIT_L006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45442100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding bestaand WZC - perceel 6: schilderwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   Beselarestraat 15, 8890 Dadizele
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding bestaand WZC - perceel 6: schilderwerken  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 1, Categorie: D13


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-23   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-23
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   Hospitaalstraat 35, 8610 Kortemark - cafetaria

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste aanleg
Grote Markt 1 ,  BE - 8900   Ieper

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA