Infrabel - Directie Build

TR 008512 : Vrijmaking van FSI terreinen (fase 2) te Schaarbeek-VormingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel - Directie Build
Postadres :  Marcel Broodthaersplein 2 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   TUC RAIL N.V via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail:   ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295414


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 008512 : Vrijmaking van FSI terreinen (fase 2) te Schaarbeek-Vorming  
Referentienummer:   I-Build-TR 008512-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45111000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het beëindigen van de vrijmaking van FSI terreinen.
De werken bestaan uit:
* het verwijderen van ballast;
* de kabelsleuven en hun deksels verwijderen;
* de funderingen van bovenleidings- en seininrichtingspalen uittrekken;
* keten en kasten verwijderen;
* verschillende betonfunderingen afbreken (sokkels van keten,.)
* verschillende beton kunstwerken afbreken:
- onderbrugging "Viaduct 22" (026A KP 000.227)
- onderbrugging "Viaduct 25" (026A KP 001.518)
- een laadperron
* de kast van een spanningsbegrenzer en zijn sokkel plaatsen en aansluiten
Deze werken betreffen de Bundel OY, de Bundel B (Werkbasis), de Bundel C (uitgezonderd sporen 850 tot 857) en de lijn L26A/L28.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:   Schaarbeek-Vorming
II.2.4. Beschrijving
Zie II.1.4) Korte beschrijving  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
467   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Erkening categorie G - klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-22   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden op het adres vermeld bij "Elektronische toegang tot informatie" hernomen in punt I.3) hiervoor.Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 01/02/2018. De plaats van afspraak wordt meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel "Algemene contractuele bepalingen" van het bestek.Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 33 van de Wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA