Kruibeke

Kruibeke: Uitvoering wegeniswerken HolsthumstraatDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kruibeke
Postadres :  O.L.Vrouwplein 18-21 , BE - 9150   Kruibeke
Contactpersoon:   Jelle Van Bogaert
Tel:   +32 37400238
Fax:   +32 37400211
E-mail:   jelle.v@kruibeke.be
Internetadres(sen):   www.kruibeke.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kruibeke: Uitvoering wegeniswerken Holsthumstraat  
Referentienummer:   Kruibeke-421238.01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
-Voorbereidende werken
-Grondwerken ( afgraving, uitgraving)
-Funderingswerken.
-Aanleg nieuwe rijbaan in asfaltverharding
-Aanleg voetpaden en parkings in waterdoorlatende materialen
-Leveren en plaatsen lijnvormige elementen
-Groenaanleg
-Opmaak van een as-built dossier
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende posten in de samenvattende opmetingsstaat zijn gewijzigd:
- Post 25 vervalt en wordt vervangen door posten TB1 en TB2:
TB1 0402.20054 * -, in compacte grond, code 011 VH m³ 300,00
TB2 0402.20054 * -, in compacte grond, code 311 VH m³ 176,00

Vergelijkbare advertenties van BDA