Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres :  Stationsstraat 110 , BE - 2800   Mechelen
Tel:   +32 15284511
E-mail:   joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen):   http://www.ovam.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292789


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
Referentienummer:   OVAM-DOS 5916 - BN170704-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het uitvoeren van ambtshalve oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, inventarisatiestudies, site-onderzoeken en het opstellen van bodemsaneringsprojecten op voormalige stortplaatsen. Het potentieel voor landfill mining dient voor de verschillende stortplaatsen te worden nagegaan. De dossiers zullen gefaseerd worden opgestart.
Ook een asbestonderzoek kan noodzakelijk zijn. De plaats van dienstverlening bevindt zich in Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-15
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-22
Plaatselijke tijd:   14:15
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-15
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-22
Plaatselijke tijd:   14:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een aangepaste versie van het bestek en de meetstaat opgeladen. De vorige versie vervalt.
De wijzigingen in het bestek zijn geel gemarkeerd (zie p. 3, 10 en 46).
Aanpassingen meetstaat:
- schrapping posten 12.2.2.3 & 12.2.2.4
- volledige aanpassing posten 12.3.2 & 12.3.3

Vergelijkbare advertenties van BDA