Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen in de districten Geel en Antwerpen Perceel 1: district Geel Perceel 2: district AntwerpenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres :  Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 , BE - 2018   Antwerpen
Tel:   +32 32246811
E-mail:   alex.bosmans@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293579   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293579


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen in de districten Geel en Antwerpen Perceel 1: district Geel Perceel 2: district Antwerpen  
Referentienummer:   AWV A'pen-O10-0-548_1M3D8E-17-74-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233229
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om in de districten Geel en Antwerpen langsheen de gewest- en autosnelwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.
Deze aanneming omvat 2 toe te wijzen percelen (zie I, 2, art. 58 hierna in het bestek).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. . - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. . Rectificatiebericht nr 1 d.d. 22/12/2017:. Volgende tekst werd toegevoegd aan het bestek op pag.72 12.4.1 :. 'Voor perceel 1 (district Geel) is alle nodige signalisatie (inclusief op A-wegen) inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. . Voor perceel 2 (district Antwerpen) is de nodige signalisatie NIET inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. De botsers worden apart vergoed. ' . Voor perceel 2 werd een nieuwe samenvattende opmetingsstaat toegevoegd bij documenten.
Te lezen:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. . - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. . Rectificatiebericht nr 1 d.d. 22/12/2017:. Volgende tekst werd toegevoegd aan het bestek op pag.72 12.4.1 :. 'Voor perceel 1 (district Geel) is alle nodige signalisatie (inclusief op A-wegen) inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. . Voor perceel 2 (district Antwerpen) is de nodige signalisatie NIET inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. De botsers worden apart vergoed. ' . Voor perceel 2 werd een nieuwe samenvattende opmetingsstaat toegevoegd bij documenten. . Rectificatiebericht dd 09/01/2018 :. Het aangepast bestek ' Bestek 1M3D8E-17-74 WB2' werd toegevoegd bij de documenten.

Vergelijkbare advertenties van BDA