Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Groen- en netheidsonderhoud op de autosnelwegen R4 en E34 van district D411A in de provincie Oost-Vlaanderen.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres :  Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel:   +32 92101205
Fax:   +32 92314190
E-mail:   sandrine.demolie@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293799


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groen- en netheidsonderhoud op de autosnelwegen R4 en E34 van district D411A in de provincie Oost-Vlaanderen.  
Referentienummer:   AWV O-Vl-O40/D411A/01-1M3D8H/18/6-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Groen- en netheidsonderhoud op de autosnelwegen R4 en E34 van district D411A in de provincie Oost-Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is toegevoegd.

Vergelijkbare advertenties van BDA