Provincie Oost-vlaanderen

Aanleg vereenvoudigd BMX Parcours - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres :  Gouvernementstraat 1 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Thomas Vandenpoel
Tel:   +32 92677979
E-mail:   thomas.vandenpoel@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.oost-vlaanderen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg vereenvoudigd BMX Parcours - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2013-0400bis
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dossierplan 01BU aangepaste starthelling grondplan nieuwe toestand toegevoegd.

Vergelijkbare advertenties van BDA