Ocmw Lier

Hof van Beieren - gevelherstelDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Lier
Postadres :  Paradeplein 2 bus 2 , BE - 2500   Lier
Contactpersoon:   Mevrouw Veerle Reyniers
Tel:   +32 38000370
E-mail:   veerle.reyniers@ocmwlier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hof van Beieren - gevelherstel  
Referentienummer:   2017/481
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Technische en beroepskwalificatie
In plaats van:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
Te lezen:
Vereiste erkenning: D (bouwwerken) of D21 (gevels reinigen en opknappen), klasse 3

Vergelijkbare advertenties van BDA