Vzw Sint Vincentius Meulebeke

Bouwen nieuw woonzorgproject Sint Vincentius MeulebekeDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Sint Vincentius Meulebeke
Postadres :  Bonestraat 17 , BE - 8760   Meulebeke
Contactpersoon:   Francis Fraeyman
Tel:   +32 476418960
E-mail:   francis.fraeyman@gvo.be
Internetadres(sen):   www.gvo.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295465


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen nieuw woonzorgproject Sint Vincentius Meulebeke  
Referentienummer:   B2AI nl-13-128 P8-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45442100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Schilderwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE257
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meulebeke
II.2.4. Beschrijving
Bouwen nieuw woonzorgcentrum Sint Vincentius Meulebeke - Lot 8 Schilderwerken  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-01-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   FDK bvba
Postadres:   Kortrijksestraat 455 ,BE -8020   Oostkamp
NUTS-code:   BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Inlichtingen bij vzw Sint Vincentius Meulebeke
Bonestraat 17 ,  BE - 8760   Meulebeke
E-mail:   francis.fraeyman@gvo.be
Internetadres(sen):   www.gvo.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Inlichtingen bij vzw Sint Vincentius Meulebeke
Bonestraat 17 ,  BE - 8760   Meulebeke
E-mail:   francis.fraeyman@gvo.be
Internetadres(sen):   www.gvo.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
vzw Sint Vincentius Meulebeke
Bonestraat 17 ,  BE - 8760   Meulebeke
E-mail:   francis.fraeyman@gvo.be
Internetadres(sen):   www.gvo.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-09

Vergelijkbare advertenties van BDA