Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid

Vaatwasmachine RSZDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Postadres :  Victor Hortaplein 11 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   Mohammed Berriah
Tel:   +32 25093702
E-mail:   mohammed.berriah@onss.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.onssrszlss.fgov.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295580


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vaatwasmachine RSZ  
Referentienummer:   RSZ-DE/394/2017-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39713100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst de verwijdering van de bestaande apparatuur en de levering door aankoop van een vaatwasmachine in het lokaal P1C030, de aansluiting (water, elektriciteit en afvoer), de koppeling aan de doseerapparatuur van de leverancier van de afwasproducten, de herinrichting van de afwasruimte in het gebouw van de RSZ met levering van toebehoren (inclusief de installatie van een waterontharder en een luchtafzuiging in het lokaal P1C030), de opleiding van het personeel en een onderhoudscontract.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   1060 Sint-Gillis Brussel
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst de verwijdering van de bestaande apparatuur en de levering door aankoop van een vaatwasmachine in het lokaal P1C030, de aansluiting (water, elektriciteit en afvoer), de koppeling aan de doseerapparatuur van de leverancier van de afwasproducten, de herinrichting van de afwasruimte in het gebouw van de RSZ met levering van toebehoren (inclusief de installatie van een waterontharder en een luchtafzuiging in het lokaal P1C030), de opleiding van het personeel en een onderhoudscontract.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  prijs  -  weging:   40
*  2. technische kenmerken, mogelijkheden en gebruiksgemak  -  weging:   30
*  technisch onderhoudscontract  -  weging:   15
*  duurzame ontwikkeling  -  weging:   15


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 177-362287

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Hobart Foster Belgium ,BE -1910   Kampenhout
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na betekening van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan betekening, na debekendmaking ervan.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-09

Vergelijkbare advertenties van BDA