Cvba Maatschappij Voor De Huisvesting Van Het Kanton Heist-op-den-berg

Interne renovatie van 21 appartementenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg
Postadres :  Plantijnlaan 2 , BE - 2220   Heist-op-den-Berg
Contactpersoon:   De heer Danny Van den berghe
Tel:   +32 15247186
Fax:   +32 15242680
E-mail:   danny.vandenberghe@huisvesting-heist-op-den-berg.woonnet.be
Internetadres(sen):   www.huisvestingheistputte.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
interne renovatie van 21 appartementen  
Referentienummer:   2014/0340/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Heist od Berg, Geelhandlaan 1-3-5
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de herconditionering van 21 appartementen gelegen te Heist-op-den-Berg, Geelhandlaan 1-3-5.   Buitenschrijnwerk, gevels en platdakconstructie blijven, buiten enkele kleine ingrepen, behouden.   De interne renovatie omvat, naast eerder beperkte ingrepen wat betreft stabiliteit, ondermeer:   -intern volledig strippen van de appartementen   -volledige vernieuwing technieken   -nieuwe wand- en plafondbepleistering   -nieuwe bevloering en ondervloer   -binnenschrijnwerk   -.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 148-306778

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  interne renovatie van 21 appartementen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-09

Vergelijkbare advertenties van BDA