De Ark

Turnhout - Boerenkrijglaan, betonrenovatie (nr. VMSW 1290/2016/0254/01)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DE ARK
Postadres :  Campus Blairon 599 , BE - 2300   Turnhout
Tel:   +32 14401100
Fax:   +32 14401101
E-mail:   aankoop@arkwonen.be
Internetadres(sen):   www.arkwonen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Turnhout - Boerenkrijglaan, betonrenovatie (nr. VMSW 1290/2016/0254/01)  
Referentienummer:   2017-0013
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45443000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Turnhout, Boerenkrijglaan
II.2.4. Beschrijving
Turnhout - Boerenkrijglaan, betonrenovatie (nr. VMSW 1290/2016/0254/01)  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
200   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
attest van erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
Eventuele minimumeisen:
D (Bouwwerken), Klasse 3

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
attest van erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3

Eventuele minimumeisen:
D (Bouwwerken), Klasse 3
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-21   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-21
Plaatselijke tijd:   09:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De aannemer is verplicht om vóór het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan de af te breken constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden. Hij maakt hiervoor een afspraak bij de bouwheer zodat deze de aannemer toegang kan verlenen. Voor het plaatsbezoek dient een afspraak ingepland te worden bij de contactpersoon van DE ARK: Steff.DeWitte@arkwonen.be - 0495/76 65 99De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, AFDELING TURNHOUT
Kasteelplein 1 ,  BE - 2300   Turnhout
Tel:   +32 14447100
Internetadres(sen):   http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/index.php/algemene-info-turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-11

Vergelijkbare advertenties van BDA