Stad Brugge

Herinrichting speelplein BabbaertstraatDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12 , BE - 8000   Brugge
Contactpersoon:   De heer Kristof Hillewaert
Tel:   +32 50475403
E-mail:   kristof.hillewaert@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting speelplein Babbaertstraat  
Referentienummer:   INV17/23
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71421000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Babbaertstraat, 8310 Sint-Kruis
II.2.4. Beschrijving
De speelruimte in de Babbaertstraat wordt heringericht. Alle speeltoestellen op het terrein zijn versleten en voldoen niet meer aan het Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.   De Babbaertstraat behoort samen met de Gulden Kamer tot één van de grootste speelpleinen in Brugge. Het is een speelplein dat druk bespeeld wordt en het ligt in een dichtbevolkte wijk waar veel kinderen en jongeren wonen (1.253 jongeren van 20 verschillende nationaliteiten tussen 0 en 25 jaar in 2014 red.). De totale ruimte is 16.500m² groot en heeft nood aan een versterkende groenstructuur.   Het huidige speelplein wordt heringericht met speeltoestellen voor de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De nieuwe speeltoestellen zijn: een schommel, een korfschommel, een kabelbaan, een grote glijbaan, een evenwichtstoestel, een dubbele wip, een rubberen loopbrug en een duikelrek. Naast het huidige basketbalterrein wordt voorzien in een nieuwe skatespot en een overdekte jongerenontmoetingsplaats. De Groendienst is in het bezit van 3 skatetoestellen. Daarbij worden nog 3 skatetoestellen aangekocht om een volwaardige skatespot te bekomen. In de bestaande en omheinde speelruimte voor kinderen tot 6 jaar worden nieuwe speeltoestellen geplaatst zoals een wip, een combinatietoestel met glijbaantje en 2 kleine schommeltjes.   De restruimte naast de speelruimte voor de kleinsten wordt geherprofileerd tot een natuurlijke en avontuurlijke speelruimte met een groot klimtoestel en een hangbrug bestaande uit 2 touwen van 8m lengte. De oever van de bestaande gracht wordt minder stijl gemaakt en verder doorgetrokken in het terrein.   Bijkomende werken zijn oa. het herschikken van de voetbaldoelen (de 2 grote voetbaldoelen worden verplaatst om plaats te maken voor 2 extra mini-doelen), het vervangen van het bestaande zand op het volleybalterrein, de plaatsing van 2 grote picknicktafels met een lengte van 6 meter, zitmuurtjes en 4 bijkomende zitbanken. Er worden 5 nieuwe papierkorven voorzien, naast de 2 bestaande.   Er worden 30 nieuwe bomen aangeplant om het groene karakter van de plek te versterken en hier en daar worden siergrassen voorzien en vaste planten. De Groendienst zal in eigen regie achteraf bijkomende kleurrijke planten voorzien in de bestaande grachten.   Er wordt 3 jaar onderhoud voorzien op de nieuwe beplantingen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
passende bankverklaring
Eventuele minimumeisen:
nvt

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
eventuele referenties van gelijkaardige projecten van de voorbije drie jaren

Eventuele minimumeisen:
nvt
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-19   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-19
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Wegendienst - Hoogstraat 37 , 1ste verdiep , bureel 105 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 ,  BE - 8000   Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-11

Vergelijkbare advertenties van BDA