Gemeente Beernem

Herinrichting bibliotheek: uitvoeringDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Beernem
Postadres :  Bloemendalestraat 112 , BE - 8730   Beernem
Tel:   +32 50289120
Fax:   +32 50790463
E-mail:   gemeentehuis@beernem.be
Internetadres(sen):   www.beernem.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting bibliotheek: uitvoering  
Referentienummer:   2017/GD/006
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39120000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "keukens": Leveren en plaatsen van personeelskeuken en van keuken voor zaalgebruikers volgens technische bepalingen, specificaties in meetstaat en tekening ontwerper
Perceel 2 "meubilair en vaste inrichting": Leveren en plaatsen van meubilair en vaste inrichting volgens technische bepalingen, volgens specificaties in meetstaat en volgens tekening ontwerper
Perceel 3 "boekenrekken": Leveren en plaatsen van (1) bibliotheekrekken en (2) prentenboekbakken, babyboekbakken en boekenwagen volgens technische bepalingen en specificaties in meetstaat
Perceel 4 "gordijn": Leveren en plaatsen van separatiegordijn om afgesloten voorleesruimte te creëren
Het is verboden om de offerte aan te vullen met prijskortingen die de inschrijver per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
keukens  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bibliotheek
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van personeelskeuken en van keuken voor zaalgebruikers volgens technische bepalingen en volgens tekening ontwerper  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
meubilair en vaste inrichting  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bibliotheek
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van meubilair en vaste inrichting volgens technische bepalingen, volgens tekeningen en specificaties in meetstaat en volgens tekening ontwerper  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
boekenrekken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bibliotheek
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van (1) bibliotheekrekken en (2) prentenboekbakken, babyboekbakken en boekenwagen volgens technische bepalingen en volgens tekeningen ontwerper  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
gordijn  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bibliotheek
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van separatiegordijn om afgesloten voorleesruimte te creëren in jeugdbib  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-16   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-06-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Gemeentehuis, 1ste verdieping - trouwzaal, Bloemendalestraat 112 te 8730 Beernem Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Brugge ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-11

Vergelijkbare advertenties van BDA