Vzw Curando Olv 7weeën

Herconditionering en uitbreiding van het DVC Sparkeviers; realisatie van 5 zorgflats en 1 zorgwoningDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw Curando OLV 7Weeën
Postadres :  Pensionaatstraat 8A , BE - 8755   Ruiselede
Contactpersoon:   De heer Frederik Verhelst
Tel:   +32 51686240
Fax:   +32 51686233
E-mail:   frederik.verhelst@curando.be
Internetadres(sen):   www.curando.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herconditionering en uitbreiding van het DVC Sparkeviers; realisatie van 5 zorgflats en 1 zorgwoning  
Referentienummer:   2018/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   WZZ Curando West - DVC Sparke Viers, Speelpleinlaan 39 te 8310 Sint-Kruis
II.2.4. Beschrijving
Deze publicatie maakt onderdeel uit van een totale publicatie.   De huidige publicatie gaat om ruwbouw en afwerking.   In een latere publicatie zullen ook nog de technieken volgen (HVAC, sanitair, elektriciteit, lift,.)  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
250   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie administratieve bepalingenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-22   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-22
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   vergaderzaal, vzw Curando OLV 7W, Pensionaatstraat 8A, 8755 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Plaatsbezoek cfr. opgegeven in administratieve bepalingen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gewone Rechtbanken ,  BE - 8000   Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-11

Vergelijkbare advertenties van BDA