Dbv-architecten

Campus Ursula - Eerstegraadsschool - uitbreiding 2° verdiepingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  dbv-architecten
Postadres :  Prins Bisschopssingel, 34/b3 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Alexander Hulsbosch
Tel:   +32 11229074
E-mail:   alexander.hulsbosch@dbv-architecten.be
Internetadres(sen):   http://www.dbv-architecten.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295880


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Campus Ursula - Eerstegraadsschool - uitbreiding 2° verdieping  
Referentienummer:   dbv-D1422 - Campus Ursula - Eerstegraadsschool - uitbreiding 2° verdieping-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214220
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Campus Ursula - Eerstegraadsschool - uitbreiding 2° verdieping
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Herk-de-Stad
II.2.4. Beschrijving
Campus Ursula - uitbreiding eerste graadsschool  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
170   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie beschrijving lastenboek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie beschrijving lastenboek

Eventuele minimumeisen:
klasse: 4 categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-20   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Veearts Strauvenlaan 5, bureel Erwin Poelmans, Herk-de-Stad 3540 België

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state ,  BE   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van state ,  BE   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van state ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA